A tájékoztató érvényes 2018. május 25-től visszavonásig. Az adatvédelmi tájékoztatáshoz közvetlenül kapcsolódó jogszabályok: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 2003. évi C. törvény (hírközlési törvény)

Weboldal adatkezelési tájékoztató

Szarka Zita – továbbiakban Vállalkozó – jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A Vállalkozó tájékoztatja az érintetteket, hogy személyes adataiknak kezelése körében adatkezelőnek minősül.
Adatkezelő adatai:
neve: Szarka Zita (Vállalkozó)
telefonszám: +36 30 586 5675
email cím: sz.zita.lifecoach@gmail.com
weboldal: www.szarkazita.hu

A Vállalkozó klienseivel kapcsolatos adatkezelések:
 • Az adatkezelés célja: A Vállalkozó Klienseivel (továbbiakban Kliens) való kapcsolattartás, számlázás, könyvelés.
 • Az érintett személyes adatok: a természetes személy Kliens neve, e-mail címe, számlázási címe, postai címe, telefonszáma, valamint a Kliensek által megjelölt kapcsolattartók neve, e-mail címe, telefonszáma.
 • Az adatkezelés jogalapja: megállapodások teljesítése, számlázással kapcsolatos adminisztráció.
 • Kapcsolódó további jogszabályok: 2003. évi C. törvény (159/A. §) (hírközlési törvény), valamint a hatályos számviteli jogszabályok.
 • Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás megszűnését követő 1 évig (továbbá a kiállított számla adatok megőrzése a számviteli jogszabályok szerinti időtartamig)
 • Adatfeldolgozók: A Vállalkozó esetleges munkatársai (levelezés, adminisztráció)
 • A Vállalkozó az adatokat bizalmasan kezeli, azokat (a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresések és a fent felsorolt esetek kivételével) harmadik félnek nem továbbítja, valamint csak a fenti célokra használja.

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
 5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 13. „vállalkozó”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

III. A weboldallal összefüggő adatkezelés

A Vállalkozó honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
 1. A Vállalkozó honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie – apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.
 2. A cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak, a Vállalkozás személyes adatkezelést e körben nem folytat.
Regisztráció, hírlevél feliratkozás
 1. Az adatkezelés jogalapja regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Vállalkozó honlapján a „regisztráció” illetve „hírlevél feliratkozás” szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően.
 2. Az érintetti kör regisztráció, hírlevél feliratkozás esetén: minden olyan természetes személy, aki a Vállalkozó hírlevelére feliratkozni kíván, illetve a honlapon regisztrálni kíván és hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.
 3. A kezelt adatok köre hírlevél feliratkozás esetén: név, e-mail cím.
 4. A kezelt adatok köre regisztráció esetén: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, belépési jelszó.
 5. Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Vállalkozó szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről.
 6. Az adatkezelési cél regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.
 7. Az adatok címzettjei (akik megismerhetik az adatokat) hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: a Vállalkozó vezetője, ügyfélkapcsolatot ellátó munkatárs, a Vállalkozó weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó munkatársai.
 8. Az adatkezelés időtartama hírlevél feliratkozás, regisztráció esetén: hírlevél feliratkozás esetén a leiratkozásig, regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig.
 9. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését. A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelek láblécében elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy a Vállalkozó székhelyére megküldött postai levélben történik.
Direkt tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés marketing
 1. A Vállalkozó direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a Vállalkozás honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére
  vonatkozó tájékoztatást követően.
 2. Az érintett hozzájárulását papír alapon is meg tudja adni, jelen szabályzat 2. sz. mellékletét képező adatlap kitöltése útján.
 3. Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vállalkozó személyes adatait direkt marketing céljára kezelje.
 4. Az adatkezelési célok: szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés elektronikus, vagy postai úton.
 5. A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozás vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat, marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók.
 6. A kezelt személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím.
 7. Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok direkt marketing céljára való kezelése érintett általi visszavonásáig.

IV. Személyes adatok védelmét biztosító garanciák a weboldalon:

 • információbiztonsági audit
 • külső és belső tűzfalak, behatolást jelző és megakadályozó (IDS/IPS)
 • rendszeres mentés

V. Az érintettek jogai:

 • – Tájékoztatást kérhet az adatkezelés céljáról, időtartamáról, a kezelt személyes adatokról.
 • – Kérheti az adatainak kiegészítését, helyesbítését.
 • – Kérheti az adatkezelés korlátozását. (Ez azt jelenti, hogy megtilthatja a jogszabály kötelezettségekhez szükséges adattároláson kívül az adatai kezelését. Ez egyidejűleg az igénybe vett szolgáltatás lemondását is jelenti, mivel a korlátozással lehetetlenné válik a későbbi kapcsolattartás a már igénybe vett szolgáltatásra vonatkozóan is).
 • – Tiltakozhat az adatkezelés ellen.
 • – Kérheti az adatoknak a más szolgáltatóhoz való továbbításához szükséges adat exportálást, vagy a Vállalkozó által egy másik szolgáltatónak (Vállalkozónak) való közvetlen továbbítását.
 • – Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (elérhetőségek a tájékoztató végén). A fenti jogok gyakorlásához (a felügyeleti hatósághoz benyújtott panasz kivételével) kérjük, hogy a Vállalkozóval vegye fel a kapcsolatot.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 • Székhely: Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 1055
 • Telefon: +36 (1) 391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
 • 1363 Budapest, Pf.: 9.